1. Beneficis del Pla de continuïtat de negoci

El Pla de continuïtat de negoci o Disaster Recovery Plan, aporta:

 • Facilita la gestió de l’empresa. El Pla facilita la continuïtat del negoci de l’empresa amb la que crea valor i riquesa perquè té una estratègia clara i definida així com de fer una gestió adequada, eficaç i eficient.
 • Minimitza els riscos que poden incidir negativament al negoci, provocant pèrdues no assumibles que puguin arribar a qüestionar la viabilitat de l’empresa. Per això, el Pla de continuïtat de negoci identifica les oportunitats per la millora continua i reducció de costos.
 • Disposar d’alternatives viables a tots els processos crítics del negoci. El Pla de continuïtat de negoci capacita la gestió de qualsevol interrupció dels processos crítics, aplicant el Pla de continuïtat de negoci les millors pràctiques per la millora de la resiliència de l’organització.
 • Millora la confiança amb el negoci a tots els grups interessats com ara els clients, treballadors, entitats financeres i asseguradores.
 • Millora la reputació negocio i de la marca. El Pla de continuïtat de negocio li pot implicar un avantatge competitiu que li ajudarà a obrir nous mercats i a guanyar nous negocis.

La norma ISO 22301 especifica els requisits per la creació i gestió d’un sistema de gestió de la continuïtat de negoci. És complementaria a normes més conegudes en àmbits específics de risc com ara la ISO 14001 (ambiental), OHSAS 18001 (seguretat i salut), ISO 27001 (seguretat de la informació) i ISO 28000 (cadena de subministre).

2. Com implantem un Pla de continuïtat de negoci

La nostra metodologia per implantar el “Pla de continuïtat de negoci” amb valor afegit, seguint les fases següents:

 • Fase 1 – Vista sense compromís. La vista pretén adaptar el projecte de Pla de continuïtat de negoci a les seves necessitats. Contacti amb nosaltres per concretar una visita sense compromís.
 • Fase 2 Anàlisis i avaluació de riscos. Implica conèixer i identificar els punts crítics del negocio de la empresa (riscos a les instal·lacions, riscos informàtics, riscos d’imatge, riscos de comunicació, riscos associats als nostres productes, etc.) així com l’avaluació dels riscos de forma metòdica i sistemàtica.
 • Fase 3 – Selecció d’estratègies i elaboració del Pla de continuïtat de negoci a partir de l’avaluació de conseqüències i el establiment de prioritats. En el Plan es defineixen i estableixen els plans de contingències que procedeixen com el “Pla de Contingències“, el “Pla de represa del negoci“; “Pla d’emergència”; “Pla de continuïtat d’operacions”; “Pla de gestió de incidents” i “Pla de recuperació de desastres“.
  El Pla de continuïtat de negoci requereix el compromís de la Direcció, objectius de millora, simulacres, el seu anàlisi i accions de millor a prendre.
 • Fase 4 – Implantació i seguiment del Pla de continuïtat de negoci – Ajudem a l’organització a consolidar la implantació del Pla de continuïtat de negoci per minimitzar riscos i saber com actuar davant d’ells. Alguna de las accions que pot implicar són: contractar un segur en cas d’incendi, disposar de recanvis crítics de la maquinària en cas de avaria, tenir generadores elèctrics per a talls de electricitat, realitzar una gestió manual en cas de fallada informàtica, tenir proveïdors alternatius en cas de vaga, prendre mesures contra robatoris, etc.
 • Fase 5 – Seguiment, manteniment i actualització del pla – Aquest servei també es pot prestar a través del Outsourcing Estratègic.