Skip to content

Certificació Empresa saludable

Certificado AENOR empresa saludable

Beneficis de la certificació Empresa Saludable

Els principals beneficis que aporta la certificació Empresa Saludable son:

 • Millorar la salut, benestar i seguretat dels treballadors de forma sostenible. La salud, la seguretat i el benestar dels treballadors tenen una importància fonamental pels propis treballadors i les seves famílies, però també per la productivitat, la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses i, per tant, per les economies dels països del món.
 • Reduir l’accidentalitat i les malalties de forma continua. Uns treballadors saludables son l’actiu més important de les organitzacions.
 • Sistematitzar els aspectes dels entorns de treball saludables (ambient físic i psicosocial, recursos de salud i participació de l’empresa a la comunitat), facilitant el compliment legal.
 • Millora l’avantatge competitiva de l’empresa en millorar la imatge de l’empresa, la motivació dels treballadors i facilitar el compliment de les exigències dels clients.
 • Permet la integració amb altres sistemes que compleixin normes com ara ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o ISO 26000.

Requisits de la certificació “Empresa Saludable

El model de certificació Empresa Saludable desenvolupat per AENOR estableix els requisits d’un sistema de gestió per organitzacions compromeses amb els principis i recomanacions sobre empreses saludables i que vulguin protegir contínuament la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors i la sostenibilitat de l’ambient de treball.

La certificació Empresa Saludable estableix un sistema de gestió basat en la metodologia de millora continua o cicle de Deming (PDCA o PHVA).

L’organització cal que basi les seves actuacions en las iniciatives sobre ambients de treball saludables a:

 • Ètica empresarial amb l’aplicació d’unes bones pràctiques basades en els escenaris claus en els que es puguin prendre accions cap la millora del medi ambient de treball saludables:
  • 1.- Ambient físic (agents químics, físics, biològics, ergonòmics, etc.).
  • 2.- Ambient psicosocial (cultura institucional, estil de comandament i control, conciliació, assetjament, etc.).
  • 3.- Recursos de salud (inactivitat física, alimentació inadequada, consum de substancies nocives, salud mental, envelliment, etc.).
  • 4.- Participació de l’empresa a la comunitat (famílies dels treballadors, trasllat dels coneixements a la comunitat, aspectes ambientals, etc.).
 • Interès empresarial a partir d’assumir objectius de millora, així com dels requisits del sistema de gestió recollits a aquest model i qualsevol altre requisit que l’organització subscrigui o estableixi.
 • Obligació legal. Implica el compliment de les obligacions legals que apliquin a una organització.

A més dels principis generals de la certificació empresa saludable descrits, l’organització caldria que tingués en compte:

 • Comportament dels treballadors basat en valors fonamentals. Els programes d’entorns de treball saludables haurien d’estar integrats amb els objectius de l’organització.
 • Incloure als treballadors i els seus representants. Els treballadors afectats pels programes cal que participin de la seva planificació fins a la seva execució i avaluació.
 • Anàlisis d’esquerdes. És important avaluar la situació actual, després determinar què es desitja aconseguir i fer plans per salvar l’esquerda entre les dues situacions.
 • Aprendre d’altres. És important contar amb experts que han rebut capacitació especial sobre entorns de treball saludables.
 • Sostenibilitat. És important integrar les iniciatives ambientals de treball saludables en el pla estratègic de l’empresa.
 • Importància de la integració. La planificació estratègica cal que tingui en compte l’aspecte humà.