Skip to content

Gestió ambiental amb EMAS

1. Beneficis de la verificació EMAS de Gestió Ambiental

Els principals beneficis de la gestió ambiental amb verificació EMAS son:

 • Millora la gestió empresarial. La verificació EMAS sobre la gestió ambiental implica posar en marxa instruments estratègics vinculats amb el pla estratègic, pla de negoci, quadre de mando o la gestió de riscos.
 • Redueix riscos i millora la seguretat ambiental,, que es tradueix gracies a la verificació EMAS una gestió més eficient i baixada del  risc d’accidents ambientals, derivats d’una millora de la gestió ambiental
 • Estalvi de costos. La gestió ambiental verificada EMAS ajuda a baixar el consum de matèries primeres, minimització de residus, d’emissions i d’abocaments. La verificació també ajuda a reduir el risc de accidentes, fugues i sancions ambientals i la reputació de l’organització
 • Millora la imatge i reputació. El EMAS és un distintiu de prestigi i reconeixement internacional que ajuda a millorar les relacions amb les parts interessades, inclosa l’administració. L’EMAS visualitza millor el compromís de millora ambiental, millorant la seva reputació cap a totes les parts interessades, la motivació i implicació del personal a la gestió ambiental, competitivitat i confiança del consumidor podent detectar fàcilment noves oportunitats de negoci.

2. Requisits del Reglament EMAS

Per verificar la gestió ambiental seguint el Reglament EMAS, en destaquem els següents requisits:

 • Política ambiental. Destaquem de la Política ambiental del sistema de gestió mediambiental, verificada, els següents requisits:
  • Ser apropiada a la naturalesa, magnitud i impactes ambientals de les activitats, productes i serveis de l’organització verificada per EMAS.
  • Incloure un compromís de millora continua del comportament ambiental i de prevenció de la contaminació.
  • Establir un marc per aprovar i revisar els objectius i fites ambientals, inclosos en el sistema de gestió ambiental verificat per EMAS.
  • Cal que la política del sistema de gestió ambiental verificat per EMAS ha de comunicar-se a tots els treballadors i tenir una difusió pública.
 • Objectius ambientals clars, basats en la política ambiental del sistema de gestió ambiental verificat segons el Reglament EMAS.
 • Auditories ambientals periòdiques per assegurar que el sistema de gestió mediambiental verificat pel Reglament EMAS continua sent eficaç i eficient. Es poden subcontractar les auditories internes a EmasConsultors.
 • Declaració Ambiental. El Reglament EMAS requereix una declaració clara pel que fa a la gestió ambiental. La Declaració Ambiental del sistema de gestió ambiental verificat per EMAS, ha de tenir:
  • Resum de les activitats, productes i serveis inclosos en el sistema de gestió ambiental verificat per EMAS.
  • Política ambiental i descripció del sistema de gestió verificat.
  • Descripció dels aspectes ambientals significatius.
  • Descripció dels objectius i fites ambientals.
  • Resum del comportament ambiental de l’organització que compleix el Reglament EMAS: emissions, abocaments, generació de residus, consum de matèries primeres, energia i aigua, soroll, etc.
  • Comportament respecte als requisits ambientals detectats a través del sistema de gestió ambiental verificat.
  • Acreditació del verificador EMAS del sistema de gestió mediambiental.

Els requisits de la verificació EMAS no contemplats a la ISO 14001 son:

 • ­Fer una implantació per centres productius del sistema de gestió ambiental.
 • Compromís de l’EMAS a adoptar les “millores tecnologies disponibles” des de la política ambiental.
 • Avaluació i registre d’efectes ambientals en el marc del sistema de gestió mediambiental segons els requisits EMAS.
 • Els objectius i fites han de garantir millores a l’actuació ambiental. És un requisit de l’EMAS tenir resultats concrets.
 • Recomana l’ús d’indicadors comprensibles, inequívocs i que permetin la “comparació any a any i amb els requisits legals aplicables”.
 • Aplicar política i procediments a subcontractistes que treballen en el propi centre.
 • “Declaració Medi ambiental” pública i accessible, on l’organització dóna a conèixer de forma pública les seves actuacions i resultats ambientals, així com els esforços que està fent amb la finalitat de reduir al màxim el seu possible impacte ambiental.
 • Validació anual obligatòria de la “Declaració Medi ambiental” per un verificador EMAS acreditat.

Encara que el Reglament és més exigent que la ISO 14001, té uns requisits semblants. Una verificació EMAS es pot integrar en un certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OSHAS 18001 entre altres.

3. Links sobre EMAS de gestió ambiental

 • Reglament 1221/2009 per la verificació EMAS del “Sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals.
 • Web EMAS – Generalitat de Catalunya.
 • ISO 14001 Sistemes de Gestió Ambiental.