Skip to content

Pla financer per a la tresoreria i finances

1. Beneficis delPlaFinancer

Un pla financer, fetamb la nostraconsultoriaestratègicali aportarà elsegüentvalor:

####
 • Facilitaa Direccióla presa dedecisionsperquè el plafinancerajuda aprendre bonesdecisionsfinancereside tresoreria, optimitzadespeses financeres, evita impagatsiajuda areconduirsituacionsfinanceresproblemàtiques.
 • Millorarla rendibilitatiel benefici.Ambel Plafinancer alplanificar l’estratègiafinancera, augmentarà la sevarendibilitataixícomoptimitzaremla rendibilitat,solvènciaila liquiditat.
 • Controlde costos. Controlaràmésfàcilment elscostos,margeibeneficisde l’empresa.Ambel plafinancer, serà méscompetitiuperquè podràadaptar laformade pagamenticobrament,senseque la seva implantacióposi enrisc laviabilitatde l’empresa.
 • Minimitzarla despesa financera. Podràplanificar ioptimitzar lagestiófinancera. La planificació de les finances ajudarà a augmentar latresoreria, evitarà tensionsde tresoreriaireduirà almàximla despesa financeraa partir del controlde costos.

2. Consultoriaestratègicaper implantarun PlaFinancer

La nostraconsultoriaestratègicaper a implantarel pladestacaper:

####
 • Consultoriaestratègicaambmés de 10anysd’experiència.Implantemel plafinancerambconsultorssènior, Enginyers i ExecutiveMBAambmés de 10anysd’experiència.
 • Plafinancera mida”. Apartir de reunionsde treballambel clienti la nostraexperiència planifiquem les finances a mida”per aportar elmàxim a cadaempresa. A més, ambla plataforma “on line” Gesttic, treballem enlíniaambel client, podent resoldrequalsevoldubte de formaimmediata.
 • Plafinancer per almanagementil’estratègia.És una einaútilen la qualGerènciaielsdirectiusestanabsolutamentimplicatsapartir de:
  • Estratègies,objectiusi tàctiquesfinanceresa seguir,en sintoniaamb el “pla de negoci.
  • Vincular elsindicadorseconòmicsifinancers al’estratègiaiplanificació.
  • Conèixeritreballarsobreel DAFOfinancer, establintobjectiussobrelesdebilitatsioportunitatsde milloradetectadesen el pla.
 • Implantacióiseguiment del pla. Lipodemajudar aimplantar imantenir el pla. Sabemresoldre lesincidènciesiadaptar-lo anovesnecessitatsvinculadesamb:
  • Tresoreria
  • Finançament bancari
  • Incentiusfiscals
  • Avalsigaranties
  • Capital privat: venture capitali capitalrisc

3. Linksvinculats