Curs ISO 9001 – Gestió de la qualitat

Objectius del Curs ISO 9001

En acabar el curs ISO 9001, sobre sistemes de gestió de la qualitat, l’alumne estarà en condicions de:

 • Aprofundir en el coneixement dels requisits de la norma ISO 9001 de qualitat.
 • Tenir criteri per implantar i mantenir un sistema de qualitat segons la norma ISO 9001.
 • Adquirir més coneixements en matèria d’indicadors de gestió, imprescindibles per la millora exigida pel certificat ISO 9001 de qualitat.
 • Augmentar l’eficàcia i eficiència del sistema de qualitat ISO 9001 a través dels objectius, seguiment i anàlisis dels indicadors i implicació de tot el personal en la gestió de la qualitat.

Mètode del curs ISO 9001

El curs ISO 9001 es pot impartir “in company”, “on-line” o “mixte”. Formació bonificable. L’ensenyament és interactiva, basada en la seva aplicació pràctica i solució de necessitats. Es dona un diploma acreditatiu un cop s’ha aprovat el curs.

Curs Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 dirigit a:

La formació sobre gestió de la qualitat segons ISO 9001, està dirigit a:

 • Gerent i Direcció general que vulguin aprendre com com aprofitar millor les eines de la ISO 9001 per la millora continua.
 • Responsables de Qualitat i Comandaments Intermedis que vulguin refrescar els requisits de la ISO 9001 i millorar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió de la qualitat certificat.
 • Tècnics de qualitat i treballadors en general que vulguin conèixer millor els requisits de la norma ISO 9001 i com els afecta un sistema de qualitat.

Programa del curs

La formació ISO 9001 conté els temes següents:

 • Qualitat ISO 9001 i management. Conceptes bàsics de gestió de qualitat i management. Principis bàsics de la qualitat. Normes per sistemes de qualitat.
 • Requisits de la norma ISO 9001. Anàlisis de l’entorn. Identificació i valoració de riscos. Gestió per processos. Responsabilitats de la Direcció a una ISO 9001. Gestió de Recursos. Realització del producte. Mesura, anàlisi i millora.
 • Eines de millora continua vinculades amb la ISO 9001: Model 5S, SIX Sigma, Les set eines de qualitat; Mètode Kaizen.
 • Pla Estratègic i qualitat. Com integrar el certificat ISO 9001 amb el Pla de Negoci i el Pla Estratègic.
 • Altres normes de qualitat: Model EFQM, ISO 14001, ISO 45001 i altres normes ISO.

El programa del curs ISO 9001 s’adapta en cada cas a les necessitats específiques dels assistents al curs.