UNE 17001 – Accessibilitat universal

Què aporta UNE 17001 d'accessibilitat universal?

Certificar el Sistema de Gestió de accessibilitat universal segons UNE 17001 aporta:

 • Tenir en compte  les diferents dimensions de l’accessibilitat: desplaçar-se. comunicar-se, aconseguir, entendre, usar i manipular son algunes de les formes bàsiques d’activitat humana.
 • Evidenciar la Responsabilitat Social. La certificació UNE 17001 implica destacar davant de la competència, en evidenciar una actitud socialment responsable.
 • Garantia d’accés a totes les persones, am independència de l’edat o discapacitat, les mateixes possibilitats d’accés, com de gaudir dels serveis que es presten amb la màxima autonomia d’utilització possible.
 • Evidenciar el compromís social de l’organització amb la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, independentment de les seves capacitats.

Requisits UNE 170001

Per certificar el sistema de gestió de l’accessibilitat universal segons UNE 17001, cal complir els requisits referents a:

 • Gestió dels recursos. Implica tant els Recursos Humans (inclosa la formació del personal), els Recursos tècnics i materials (com les infraestructures i ajudes tècniques) així com la documentació.
 • Planificació de l’accessibilitat universal a l’entorn. Es tenen en compte els requisits DALCO per garantir l’accessibilitat universal al llarg del temps:
  • Criteris per la deambulació (Zones de circulació, Espais d’aproximació, Àrees de descans, Canvis de plans i Paviments)
  • Criteris per l’aprehensió (Elements per la localització, Espais d’aproximació i ús; Ubicació; Disseny; Elements pel transport i Serveis auxiliars)
  • Pautes per la localització (Senyalització, Il·luminació, Pavimento, Altres medis de localització i dels Serveis auxiliars).
  • Criteris per la comunicació (Medis per la comunicació no interactiva i Medis per la comunicació interactiva)
  • Criteris complementaris (Il·luminació; Serveis complementaris; Reformes o obres temporals; Manteniment; Altres elements a considerar)
 • Seguiment, mesura, anàlisi i millora (Seguiment i mesura; Accions correctives i preventives així com l’Anàlisi de dades i millora continua: Pla de millora de l’accessibilitat)

El certificat UNE 17001 es pot integrar amb el seu certificat ISO.

Normes relacionades

 • UNE-EN 301549 – Requisits d’accessibilitat de productes i serveis TIC aplicables a la contractació pública a Europa.
 • UNE-CEN/CLC Guide 6 – Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities
 • UNE 170001-1 – Accessibilitat universal. Part 1: Criteris DALCO per facilitar l’accessibilitat a l’entorn.
 • ISO 24503 – Ergonomia. Disseny accessible. Utilització de punts i barres tàctils a productes de consum.
 • UNE 170002 – Requisits d’accessibilitat per la retolació.