ISO 19600 Corporate Compliance

ISO 19600 – Corporate Compliance

1. Corporate Compliance per la millora de la reputació

L’entorn legislatiu d’una organització cada cop és més complex i abundant. A més, les autoritats cada vegada vigilen més el compliment dels requisits aplicables. La norma ISO 19600 per la gestió de la Corporate Compliance aporta:

 • Transparència. La Corporate Compliance garanteix el compliment de la llei. Implica transparència, vinculada amb l’ètica dels negocis a través de procediments de bon govern que incorporen els requisits ètics i legals. Estableix mecanismes de prevenció, gestió, formació, detecció, minimització i control dels mateixos.
 • Millora la reputació gràcies a la transparència, reduint el risc de perdre negoci per contractes no executables o l’exclusió de licitacions o subvencions.
 • Minimitzar el risc a multes i sancions lligades a incompliments legals perquè l’empresa estarà preparada per una inspacció no esperada i ajuda a demostrar la seva implicació a la prevenció.
 • Aplicable a tot tipus d’organitzacions i certificats ISO com ara ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001 i OSHAS 18001.

2. Consultoria estratègica vinculada amb la Corporate Compliance

 • Certificat ISO per certificar el seu sistema de gestió que compleixi amb els requisits de la norma ISO 19600.
 • Auditoria ISO orientada al Bon Govern, Responsabilitat Social Corporativa i Corporate Compliance d’acord amb els requisits de la norma ISO 19600.
 • Outsourcing estratègic. Per integrar al seu certificat ISO els requisits de la norma ISO 19600 sobre la Corporate Compliance.
 • Consultoria estratègica sobre el Pla Estratègic, Pla de Negoci, Pla de Màrqueting i Màrqueting digital.

3. Requisitos de la norma ISO 19600 sobre Corporate Compliance

Un programa integral de Corporate Compliance seguint els requisits de la norma ISO 19600 té en compte els següents elements clau:

 • Direcció i lideratge, del programa de Corporate Compliance d’acord amb la cultura corporativa. És necessari un esforç de comunicació per que els treballadors s’impliquin a l’ètica professional.
 • Estructura organitzativa. Per que un sistema de Corporate Compliance segons la norma ISO 19600 cal que estigui liderada per un Responsable que pugui accedir a la Direcció.
 • Avaluacions de risc. La norma ISO 19600 requereix identificar i valorar de forma global els seus riscos i establir-ne procediments de seguiment i controls.
 • Normes generals. El punt de partida de la Corporate Compliance segons ISO 19600 és del codi de conducta i de bon govern. També cal considerar traslladar els valors ètics de l’organització a totes les àrees d’actuació a partir de protocols i normes, integrables en un sistema de qualitat ISO 9001.
 • Controls interns o mecanismes d’aplicació pràctica per garantir el compliment de les polítiques de Compliance. En destaquem els controls interns que busquen identificar i prevenir conductes indesitjades.
 • Formació i comunicació. L’èxit del programa es basa en establir accions de formació que garanteixin que els treballadors entenguin què s’espera d’ells. La comunicació del missatge de conducta ètica professional i el seu compliment cal que sigui permanent, fins convertir-se en un tret diferenciador de la cultura empresarial.
 • Supervisió i auditoria del comportament professional, acords i implantació de protocols és clau en un programa de Corporate Compliance segons ISO 19600.
 • Investigacions i actuacions correctives. És molt més eficient prevenir problemes a través d’una investigació interna i tractar de solucionar-los, abans que siguin públics implicant un dany a la reputació.

Un programa de Corporate Compliance pot ser rellevant en avaluar la responsabilitat de l’empresa.

4. Links sobre Corporate Compliance segons ISO 19600.