Norma ISO 14001 de gestió ambiental

Beneficis de la norma ISO 14001

Amb un Sistema de Gestió Ambiental, certificat segons la norma ISO 14001 obtindrà:

 • La millora continua de la gestió ambiental, fent servir la norma ISO 14001 el “Cercle de Deming o PDCA” ( Plan, Do, Check, Act ) per optimitzar els processos i així augmentar la millora de l’eficàcia i eficiència.
 • Augmentar els beneficis. La gestió ambiental ajuda a tenir beneficis de forma sostenible. La norma ISO 14001 es pot integrar amb el Pla de Negoci i assegura el compliment de tots els requisits ambientals.
 • Facilita la gestió i el management. La gestió ambiental segons la ISO 14001 en sistematitzar els processos, facilita la gestió i el management de l’organització, disminuint el risc a incidències vinculades a la gestió ambiental.
 • Motivació del personal. Un certificat ISO 14001 “sense papers” amb “Gesttic – Software ISO“. Implica a totes les parts interessades a la gestió ambiental, motivant al personal de l’organització.
 • Sistema Integrat de Gestió, amb altres normes com ara ISO 9001 de qualitat o ISO 45001 de gestió ambiental.

Consultoria de gestió ambiental – ISO 14001

 • Consultoria ISO 14001 per implantar i certificar un Sistema de Gestió Ambiental. La ISO útil i fàcil amb “Gesttic – Software ISO“, basat en Microsoft 365.
 • Auditories ISO 14001 internes del Sistema de Gestió Ambiental con auditores sènior amb àmplia experiència en auditories de gestió ambiental.
 • Outsourcing ISO 14001. Estalvii costos, externalitzant les tasques de Responsable del Sistema de Gestió Ambiental.
 • Formació ambiental. Formació In Company, Formació Online i Formació mixta sobre Bones Pràctiques Ambientals, auditors interns i requisits de la ISO 14001.

Requisits de la norma ISO 14001

De la norma ISO 14001 sobre sistemes de gestió ambiental, en destaquem els següents requisits:

 • El compromís de la Direcció, concretat a la “política de gestió ambiental” , aprovar els objectius ambientals i revisar anualment els resultats en el marc de la “Revisió per la Direcció”.
 • Establir la sistemàtica pel “control de la documentació i els registres“.
 • Capacitar al personal implicat al Sistema de Gestió.
 • Identificar i complir els requisits ambientals (legals i voluntaris).
 • Seguir, mesurar, analitzar i millorar els aspectes ambientals, fent servir eines com els indicadors de processos, control de les no conformitats i auditories del sistema.