Pla d'Internacionalització

Pla d’Internacionalització o pla estratègic internacional

Punts forts del Pla d'Internacionalització

El Pla d’Internacionalització és l’eina que determina els passos a seguir per la sortida  al mercat exterior. Aporta els següents beneficis:

 • El Pla d’Internacionalització ajuda a estar preparada pel comerç internacional amb èxit. Amb el Pla d’Internacionalització tindrà el full de ruta que inclourà l’estratègia a seguir, estructura de RRHH i necessitats financeres per afrontar el comerç internacional, venent a més mercats o trobant més proveïdors internacionals.
 • Full de ruta pel procés d’internacionalització. El Pla d’Internacionalització planifica la internacionalització d’acord amb el pla estratègic, el pla de negoci i el pla de màrqueting. L’ajudem a aconseguir les certificacions ISO que necessiti per entrar als nous mercats. Assegurem el seu compliment amb el nostre servei d’Outsourcing Estratègic
 • Internacionalitzi’s de la forma més econòmica possible. Amb el Pla d’Internacionalització, aconseguim minimitzar les despeses optimitzant la logística i les despeses vinculades amb el comerç internacional.

Contingut del Pla d'Internacionalització

El Pla d’Internacionalització contempla:

 • Anàlisi de la Gestió de l’empresa on s’estableixen les premisses del Pla d’Internacionalització. Identifica les àrees de millora per estar preparats per la internacionalització i té en compte:
  • Identificar serveis o productes que tenen mercat potencial a altres països. D’aquesta forma, amb el pla d’internacionalització establirem un plan d’acció pel comerç internacional.
  • Determinar els recursos econòmics necessaris per fer l’expansió internacional. Es valoraran els recursos disponibles així com vies per finançar la internacionalització.
  • Anàlisis dels processos per assegurar la capacitat d’afrontar el repte a la internacionalització. Si escau, es faran propostes de millora.
  • Recursos Humans i formació, cal assegurar que el personal té les habilitats necessàries per assolir el repte de la internacionalització
 • Necessitats financeres i inversions necessàries, per la internacionalització:
  • Anàlisis de l’estat financer. Ajuda a fer el pressupost del “Pla Estratègic Internacional” i assessorament de la situació fiscal.
  • Ajuda a trobar el capital necessari, a partir d’inversors, programes d’ajuts per iniciar-se en aquest procés d’internacionalització o acords amb entitats financeres.
 • Estratègia d’internacionalització a seguir. Elaborarem el full de ruta per assegurar l’èxit del comerç internacional:
  • Objectius a aconseguir, en funció de la investigació del mercat realitzada. Implica el Pla d’accions concretes a realitzar i el Pressupost d’exportació.
  • Assessorament sobre en quin país i com començar l’exportació amb l’estratègia comercial a seguir.
  • Pla per la introducció comercial al país o països elegits, d’acord amb el Pla de màrqueting. Incorpora Política de Preu, Producte, Distribució i Comunicació. Força de vendes en el mercat objectiu.
  • Estratègia per optimitzar la logística. El Pla d’Internacionalització minimitza costos i redueix la necessitat de tresoreria. Fem servir eines com l’Auditoria de costos logístics i l’Auditoria de  compres en origen.
  • Requisits, normes tècniques i marcatge CE necessaris en altres països: Li indicarem les normes i requisits que cal complir per poder exportar a nous mercats. Li podem ajudar a aconseguir qualsevol certificació ISO.
  • Seguiment dels resultats. El podem ajudar a seguir l’evolució amb el nostre Outsourcing estratègic.