🎯🎯 Què és la ISO 9001? Guia simple i completa

Beneficis de la norma ISO 9001

La “Gestió de Qualitat” segons la norma ISO 9001 aporta:

 • La millora continua, fent servir la norma ISO 9001 el “Cicle de Deming” que optimitza els processos i millora l’eficàcia i eficiència de la “Gestió de qualitat”.
 • Disposar duna eina excel·lent de management. La ISO 9001 es pot integrar amb el Pla de Negoci, facilitant el management. La “Gestió de Qualitat” facilita la millora continua.
 • Fàcil d’integrar amb altres normes. Un sistema de qualitat certificat amb la norma ISO 9001 es fàcil d’integrar amb altres normes com ISO 14001 i ISO 45001.
 • Sistema de qualitat “sense papers” (amb “Gesttic – Software ISO“). Ajuda a implicar a totes les parts interessades en el sistema de qualitat, ajudant que la ISO 9001 sigui una eina de management.

Consultoria ISO 9001 de qualitat

Destaquem els següents serveis de “consultoria ISO 9001” son:

 • Consultoria ISO 9001 per certificar un sistema de qualitat. La certificació ISO útil i fàcil amb “Gesttic“.
 • Auditoria ISO 9001 interna del certificat de qualitat, que aporta valor al management i a l’estratègia.
 • Head Renting ISO 9001. Estalvii diners al certificat ISO, externalitzant les tasques de Responsable de Qualitat.

Requisits ISO 9001 de qualitat

De la norma ISO 9001 sobre gestió de qualitat, en destaquem els següents requisits:

 • El compromís de la Direcció a la gestió de qualitat, concretat a la “política de qualitat”, aprovar els objectius estratègics i de qualitat, revisar anualment els resultats del sistema de qualitat a la “Revisió per la Direcció”.
 • Establir la sistemàtica para el “control de la documentació i els registres“. Habitualment la documentació d’un sistema de gestió de qualitat segons la ISO 9001 és la política de qualitat, manual, procediments, instruccions, models i documentació externa al sistema de qualitat.
 • Capacitar al personal implicat al sistema de gestió de qualitat, d’acord amb la ISO 9001.
 • Identificar i complir amb els requisits dels clients (especificats o no per ells).
 • Mesurar, analitzar i millorar els processos, fent servir eines del sistema de qualitat segons la ISO 9001 com indicadors de processos, satisfacció dels clients, control del producte no conforme i auditories del sistema de qualitat.
  L’objectiu de la norma és la millora continua de la capacitat de l’organització per subministrar productes i/o serveis que compleixin amb els requisits del sistema de qualitat. La ISO 9001 pretén que l’organització busqui de forma continuada la satisfacció del client a través del compliment dels seus requisits.

Links relacionats

 • ISO 9000 Quality management – International Standard Office
 •