Gestió ambiental amb EMAS

Beneficis de la verificació EMAS de Gestió Ambiental

Els principals beneficis de la gestió ambiental amb verificació EMAS son:

 • Millora la gestió empresarial. La verificació EMAS sobre la gestió ambiental implica posar en marxa instruments estratègics vinculats amb el pla estratègicpla de negociquadre de mando o la gestió de riscos.
 • Redueix riscos i millora la seguretat ambiental,, que es tradueix gracies a la verificació EMAS una gestió més eficient i baixada del  risc d’accidents ambientals, derivats d’una millora de la gestió.
 • Estalvi de costos. La gestió ambiental verificada EMAS ajuda a baixar el consum de matèries primeres, minimització de residus, d’emissions i d’abocaments. La verificació també ajuda a reduir el risc de accidentes, fugues i sancions ambientals i la reputació de l’organització
 • Millora la imatge i reputació. L’EMAS és un distintiu de prestigi i reconeixement internacional que ajuda a millorar les relacions amb les parts interessades, inclosa l’administració. Visualitza millor el compromís de millora ambiental, millorant la seva reputació cap a totes les parts interessades, la motivació i implicació del personal a la gestió ambiental, competitivitat i confiança del consumidor podent detectar fàcilment noves oportunitats de negoci.

Requisits del Reglament EMAS

Per verificar la gestió ambiental seguint el Reglament EMAS, en destaquem els següents requisits:

 • Política ambiental. Destaquem de la Política ambiental del sistema de gestió mediambiental, verificada, els següents requisits:
  • Ser apropiada a la naturalesa, magnitud i impactes ambientals de les activitats, productes i serveis de l’organització verificada per EMAS.
  • Incloure un compromís de millora continua del comportament ambiental i de prevenció de la contaminació.
  • Establir un marc per aprovar i revisar els objectius i fites ambientals, inclosos en el sistema de gestió verificat.
  • Cal que la política del sistema de gestió mediambiental verificat per EMAS ha de comunicar-se a tots els treballadors i tenir una difusió pública.
 • Objectius ambientals clars, basats en la política ambiental.
 • Auditories ambientals periòdiques per assegurar que el sistema de gestió mediambiental verificat pel Reglament EMAS continua sent eficaç i eficient. Es poden subcontractar les auditories internes a EmasConsultors.
 • Declaració Ambiental. El Reglament EMAS requereix una declaració clara pel que fa a la gestió ambiental. La Declaració Ambiental del sistema ha de tenir:
  • Resum de les activitats, productes i serveis inclosos a l’abast del sistema de gestió.
  • Política ambiental i descripció del sistema de gestió verificat.
  • Descripció dels aspectes ambientals significatius.
  • Descripció dels objectius i fites ambientals.
  • Resum del comportament ambiental de l’organització que compleix el Reglament EMAS: emissions, abocaments, generació de residus, consum de matèries primeres, energia i aigua, soroll, etc.
  • Comportament respecte als requisits ambientals detectats a través del sistema de gestió ambiental verificat.
  • Acreditació del verificador EMAS del sistema de gestió mediambiental.

EMAS versus ISO 14001

Els requisits de la verificació EMAS no contemplats a la ISO 14001 son:

 • Fer una implantació per centres productius del sistema de gestió ambiental.
 • Compromís de l’EMAS a adoptar les “millores tecnologies disponibles” des de la política ambiental.
 • Avaluació i registre d’efectes ambientals en el marc del sistema de gestió mediambiental segons els requisits EMAS.
 • Els objectius i fites han de garantir millores a l’actuació ambiental. És un requisit de l’EMAS tenir resultats concrets.
 • Recomana l’ús d’indicadors comprensibles, inequívocs i que permetin la “comparació any a any i amb els requisits legals aplicables”.
 • Aplicar política i procediments a subcontractistes que treballen en el propi centre.
 • “Declaració Medi ambiental” pública i accessible, on l’organització dóna a conèixer de forma pública les seves actuacions i resultats ambientals, així com els esforços que està fent amb la finalitat de reduir al màxim el seu possible impacte ambiental.
 • Validació anual obligatòria de la “Declaració Medi ambiental” per un verificador EMAS acreditat.
Els requisits de la verificació EMAS estan publicats al  Reglament 1221/2009 “Sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals”.  Es pot integrar a un certificat ISO 9001 , ISO 14001ISO 50001 i ISO 45001 entre altres.