Pla de negoci o pla d’empresa

Beneficis del pla de negoci o pla d'empresa

El pla de negoci realitzat amb la nostra consultoria estratègica aporta a la seva organització:

 • Model de negoci a partir de la missió, visió i valors de l’organització, el pla de negoci estableix l’estratègia i planificació.
 • Pla estratègic amb els objectius estratègics a assolir a mitjà termini, quantificats i planificats. Imprescindibles per seguir l’estratègia de l’organització.
 • Pla Financer. Augmenta la rendibilitat de l’empresa a partir de la planificació i optimització de la gestió financera. Ajuda a controlar els costos, marge i beneficis de l’empresa.
 • Pla de Màrqueting, amb les estratègies de màrqueting mix (referents a producte, preu, promoció, distribució i comunicació) per aconseguir un avantatge competitiu sostenible que permeti aconseguir més rendibilitat. Té en compte les accions per fidelitzar els clients.
 • Pla comercial. Inclou els objectius i tàctiques a aplicar per assolir els objectius comercials.
 • Pla d’Operacions o pla de producció. Té en compte tots els aspectes vinculats amb l’elaboració dels productes o a la prestació dels serveis. S’estructura en: productes o serveis, processos, programa de producció i aprovisionament i gestió d’existències
 • Pla de Recursos Humans, com a part del pla d’empresa, analitza i determina la política de personal: definició de capacitats, organització funcional, la dimensió i estructura de la plantilla, la selecció, contractació i formació del personal.
 • Pla de Contingències per a la continuïtat del negoci. A partir de la identificació i avaluació dels riscos el pla de negoci estableix com minimitzarem les contingències i com actuarem en el cas que sorgeixin.

Consultoria estratègica

La nostra consultoria estratègica per elaborar el pla de negoci destaca per:

 • Definir amb claredat els resultats finals esperats i així involucrar en la seva elaboració, execució i seguiment als executius.
 • Ajuda a la planificació i seguiment del negoci i identificar oportunitats per aprofitar-les. Amb el pla d’empresa, l’administrador adquireix una millor comprensió del negoci i de les opcions disponibles. El pla de negoci defineix les metes a curt i mig termini, facilitant el mesurament dels resultats.
 • Ajuda al finançament i captació de nous socis o col·laboradors. El pla d’empresa és útil per convèncer a tercers, tals com bancs o possibles inversors que aportin finançament al negoci. Facilita l’obtenció del finançament bancari, ja que conté la previsió d’estats econòmics i financers del negoci i informa adequadament sobre la seva viabilitat i solvència.
 • Minimitzar els riscos a la continuïtat del negoci. El “Pla de Contingències” del pla. Preveu les dificultats que puguin presentar-se i les possibles mesures correctives per evitar-les

Sabem integrar el seu pla amb la seva certificació ISO 9001.