Pla de continuïtat de Negoci

Pla de continuïtat de negoci

1. Beneficis del Pla de continuïtat de negoci

El Pla de continuïtat de negoci o Disaster Recovery Plan, aporta:

 • Facilita la gestió de l’empresa. El Pla facilita la continuïtat del negoci perquè té una estratègia clara i definida per assegurar el funcionament eficaç i eficient.
 • Minimitza els riscos que poden incidir negativament al negoci, provocant pèrdues no assumibles que puguin arribar a qüestionar la viabilitat de l’empresa. Per això, el Pla de continuïtat de negoci identifica les oportunitats per la millora continua i reducció de costos.
 • Millora la resilència de l’organització perquè implica disposar d’alternatives viables a tots els processos crítics del negoci. L’aplicació del Pla de continuïtat de negoci capacita la gestió de qualsevol interrupció dels processos crítics.
 • Millora la confiança amb el negoci a tots els grups interessats com ara els clients, treballadors, entitats financeres i asseguradores.
 • Millora la reputació negocio i de la marca. El Pla de continuïtat de negocio li pot implicar un avantatge competitiu. L’ajudarà a obrir nous mercats i a guanyar nous negocis.

La norma ISO 22301 especifica els requisits per la creació i gestió d’un sistema de gestió de la continuïtat de negoci. És complementaria a normes més conegudes en àmbits específics de risc com ara la ISO 14001 (gestió ambiental), ISO 45001 (seguretat i salut), ISO 27001 (seguretat de la informació) i ISO 28000 (cadena de subministre).

2. Com implantem un Pla de continuïtat de negoci

La nostra metodologia per implantar el “Pla de continuïtat de negoci” amb valor afegit, seguint les fases següents:

 • Vista sense compromís. La vista pretén adaptar el projecte de Pla de continuïtat de negoci a les seves necessitats. Contacti amb nosaltres per concretar una visita sense compromís.
 • Anàlisis i avaluació de riscos. Implica identificar i avaluar els riscos i els punts crítics de l’organització de forma metòdica i sistemàtica.
 • Selecció d’estratègies i elaboració del Pla de continuïtat de negoci a partir de l’avaluació de conseqüències i l’establiment de prioritats. Al Pla es defineixen i estableixen els Plans de Contingències que procedeixen com ara el “Pla de represa del negoci o continuïtat d’operacions“; “Pla d’emergència”; “Pla de gestió d’incidents” i “Pla de recuperació de desastres“.
  El Pla requereix el compromís de la Direcció a través dels objectius de millora, simulacres i la millora continua.
 • Implantació i seguiment del Pla de continuïtat de negoci – Ajudem a l’organització a consolidar la implantació del Pla de continuïtat de negoci per minimitzar riscos i tenir un pla d’actuació per cada un d’ells.
 • Seguiment, manteniment i actualització del pla – Aquest servei també es pot prestar a través del Outsourcing Estratègic.