Memòria de sostenibilitat GRI de RSC

Què és una memòria de sostenibilitat?

La memòria de sostenibilitat permet a les empreses mostrar com gestionen els seus impactes socials a todos los grupos de interés. La memoria de sostenibilidad según la guía GRI implica un análisis de la materialidad, la elaboración del informe y finalmente un análisis de mejora.

En consecuencia, el objetivo de una memoria de sostenibilidad es reflejar el desempeño económico, social y ambiental de la organización, sus resultados pasados y objetivos futuros, y las estrategias a seguir para alcanzar estos últimos.

Los pasos a seguir para elaborar la memoria de sostenibilidad según los estánderes GRI incluyen un análisis de la materialidad, la elaboració del informe y finalmente un análisis de mejora.

Beneficis d'una memòria de sostenibilitat GRI

  • Reputació a través de la promoció de la Responsabilitat Social. La memòria de sostenibilitat comunica la importància de la Responsabilitat Social Corporativa a la gestió de l’organització.
  • Diferenciació en un mercat globalitzat. L’ús eficient dels recursos i l’adaptació al canvi son alguns dels principals beneficis que aporta la RSC quan s’introdueix de forma transversal a la gestió de les organitzacions.
  • Complementa el seu certificat ISO. Una memòria de sostenibilitat GRI es complementaria a la norma ISO 26000 sobre gestió de la Responsabilitat Social Corporativa. Es poden integrar al seu certificat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Consultoria RSC de Responsabilitat Social Corporativa

Requisits de la memòria de sostenibilitat GRI

A la definició del contingut de la memòria de sostenibilitat i la seva comunicació posterior cal que hi participin els grups d’interès identificats, descrivint a la memòria com s’han respòs les seves expectatives i interès raonable. Els grups d’interès son treballadors, accionistes, proveïdors, grups vulnerables dins de les comunitats socials, Societat Civil, etc.

La memòria de sostenibilitat cal que es basi en els següents principis: Equilibrada, comparable, precisa periòdica, clara i fiable.

Destaquem el següents continguts que ha de tenir la memòria de sostenibilitat GRI:

  • Abast i cobertura de la memòria de sostenibilitat.
  • Perfil de l’organització. Cal incloure la forma de governança, compromisos amb iniciatives externes, estratègia i anàlisis (d’acord amb el pla estratègic) i descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats (per exemple, d’acord amb la ISO 31000) més importants per l’organització que es deriven de les tendències a la sostenibilitat.
  • Participació dels Grups d’Interès als processos de compromís i comunicació durant el període que cobreix la memòria. Aquesta informació no es limita a la inclusió de grups d’interès per l’elaboració de la memòria de sostenibilitat.
  • Impacte de les tendències, riscos i oportunitats de sostenibilitat, inclosa la priorització dels principals aspectes de sostenibilitat, com son els riscos i oportunitats segons la seva importància per l’estratègia de l’organització. Cal que incloguin els objectius i una descripció dels mecanismes de govern, implantats per gestionar els riscos i oportunitats vinculats amb els riscos i oportunitats detectats.
  • Resultats i anàlisis de la gestió, fent servir indicadors de comportament de l’organització dels àmbits econòmic, ambiental i social (inclosos aspectes laborals, drets humans, societat i responsabilitat sobre productes).