OEA , Operador Econòmic Autoritzat

Beneficis de l’OEA

Les principals avantatges d’obtenir la figura d’Operador Econòmic AutoritzatOEA son:

  • Fidelitzar als clients i augmentar el marge de beneficis a la facturació. Ser Operador Econòmic Autoritzat obre una infinitat d’oportunitats amb els que podem ajudar al client.
  • Transmetre confiança, seguretat a la cadena logística. L’OEA facilita els tràmits amb la Duana. Ser Operador Econòmic Autoritzat suposa un reconeixement internacional, vinculat amb el comerç internacional legítim.
  • Millorar el management, la gestió i la seguretat. Ser Operador Econòmic Autoritzat millora els resultats (marge brut i benefici). A més, els requisits son fàcils d’integrar con un Sistema de Gestió ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc.

Consultoria OEA

Requisits d’Operador Econòmic Autoritzat

Els requisits que han de complir els Operadors que sol·licitin l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat en Seguretat i/o Tramitacions Duaneres s’estructuren en les 5 seccions següents:

  • Secció I – Informació sobre la Companyia. La tramitació de l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat requereix una revisió de tota la informació de la companyia, dels socis i dels procediments duaners.
  • Secció II – Històric de Compliment. Comprovar l’existència de registres correctes de compliment en matèria de duanes.
  • Secció III – Sistemes Comptable i Logístic de l’Empresa. Provar l’existència d’uns sistemes de control adequats, establerts en el sistema informàtic tant en matèria financera com logística.
  • Secció IV – Solvència Financera. Implica l’anàlisi dels balanços i dels comptes anuals que demostren la solvència financera dels últims tres exercicis.
  • Secció V – Requisits de seguretat física. Identificació dels riscos en matèria de seguretat física i el seu control de la cadena logística per la companyia. Es tenen en compte els requisits de la norma ISO 28001.

Links vinculats amb l’Operador Econòmic Autoritzat