Curs OEA – Operador Econòmic Autoritzat

Objectius del Curs OEA

En acabar el Curs OEA sobre Operador Econòmic Autoritzat en Simplificacions i/o Seguretat Duanera, l’alumne estarà en condicions de:

 • Conèixer i aplicar els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions i/o seguretat que li afecten en el seu treball diari.
 • Ser capaç de liderar el compliment dels requisits OEA i del Sistema de Gestió de requisits d’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Habilitar a un auditor ISO a ser capaç de fer una auditoria OEA de la certificació Operador Econòmic Autoritzat.
 • Adquirir eines vinculades amb la certificació OEA, que ajuden a vendre més o a internacionalitzar els seus clients.

Mètode del Curs Operador Econòmic Autoritzat.

El mètode d’ensenyament del curs OEA es interactiva, basada en dinàmiques de grup i role plays. Es lliurarà un “Manual del curs OEA” amb informació complementària (vídeos, webs, etc.).

El curs es pot impartir “in company” o “on-line”. És una formació bonificable per la Fundae.

Un cop aprovat el curs OEA es lliurarà un diploma acreditatiu conforme s’ha fet el curs d’Operador Econòmic Autoritzat.

Curs OEA està dirigit a:

El Curs OEA està dirigit a:

 • Responsables Operador Econòmic Autoritzat per estar capacitats per implantar i mantenir la certificació Operador Econòmic Autoritzat.
 • Administradors, que vulguin conèixer els requisits per que la seva organització sigui Operador Econòmic Autoritzat i com li pot afectar ser OEA.
 • Auditors interns ISO que es vulguin capacitar per fer auditories OEA internes. És molt important fer auditories internes OEA periòdiques per assegurar el compliment dels diferents requisits OEA.
 • Directius i càrrecs intermedis implicats als requisits d’Operador Econòmic Autoritzat per conèixer com els afecta la certificació OEA.

Programa del Curs Operador Econòmic Autoritzat.

El programa del Curs OEA està desenvolupat pels temes següents:

 1. Sistema de gestió de registres comercials i logístics. Classificació. Origen de las mercaderies. Valor en Duanes. IVA en el comerç exterior. Destins. Trànsits. Règims Duaners. Serveis d’Inspecció. Impostos Especials. Implicacions del Codi Duaner a l’OEA. Arxiu i accés a registres duaners i de transport. Organització administrativa adequada. Formació dels treballadors en matèria d’incompliments.
 2. Solvència financera adequada.
 3. Seguretat. Eines informàtiques. Seguretat i protecció de les eines i registres informàtics. Medis de seguretat als edificis. Sistemes de control de la informació LOPD. Seguretat de les mercaderies. Gestió de llicències vinculades a restriccions i prohibicions. Identificació i homologació de socis comercials (clients i proveïdors). Política de contractació. Programes de sensibilització
 4. Procés de certificació OEA. Qüestionari OEA. Sistema documental OEA. Auditoria OEA AEAT. Navegació per la web del AEAT