Certificat gestió de la innovació

Beneficis gestió de la innovació amb la nostra consultoria

Alguns dels beneficis del certificat UNE 166002 de gestió de la innovació amb la nostra consultoria:

 • La innovació ajuda a diferenciar-nos i aportar valor als clients. Implica definir perquè es vol innovar, establint els seus objectius, tasques o mètode a seguir i l’impacte esperat.
 • Fomentar l’actitud i la capacitat innovadora. El certificat UNE 166002 implica millorar la capacitat de la innovació  i, per tant millora la competitivitat. El sistema de gestió de la innovació segons UNE 166002 manté les condicions que permeten la creativitat i imaginació del personal de la empresa.
 • Gestionar la innovació ajuda a crear productes per nous mercats i segments. Ajuda a aplicar l’estratègia i el pla de negoci per desenvolupar una cosa nova a partir d’una sistemàtica que persegueix una fita econòmica.
 • Certificat integrat amb les normes més habituals, com ara ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental o ISO 45001 de seguretat laboral.

Consultoria per aconseguir el certificat UNE 166002

La nostra consultoria per aconseguir el certificat UNE 166002 la fem seguint les fases següents:

 • Presentació del projecte per aconseguir la implicació de tot el personal.
 • Avaluació prèvia de la gestió de la innovació per dissenyar un sistema que s’adeqüi a les seves necessitats
 • Definició de la documentació del sistema amb tots els requisits de gestió de la innovació.
 • Implantació dels registres per assegurar l’eficàcia i eficiència del sistema.
 • Auditoria interna del sistema, resolució de les no conformitats detectades i implantació de les accions de millora
 • Acompanyament a l’auditoria de certificació. Estem amb vostè fins al final.

Requisits UNE 166002 de Gestió de la innovació

Els principals requisits del certificat UNE 166002 de gestió de la innovació son:

 • Documentació de procediments, polítiques, activitats i altres aspectes que recolzen la verificació del compliment dels requisits de la norma UNE 166002 i la millora a la gestió de la innovació.
 • Establint una sistemàtica del procés de R+D+i, determinant la seqüència d’activitats, mètodes i criteris, d’acord amb  la UNE 166002.
 • Una política d’innovació, establerta per la Direcció, assegurant recursos suficients per a la innovació, comunicant la seva importància i revisant el seu funcionament d’acord amb la norma UNE 166002.
 • Establir unitats de gestió de R+D+i, amb els recursos humans i materials necessaris.
 • La provisió de recursos adequats, suficients i competents per fer les activitats de R+D+i.
 • Organització dels recursos, definint procediments, informes i processos de comunicació en el marc de la innovació.
 • Ús d’eines de creativitat, vigilància tecnològica, i anàlisis intern i extern. Gestionar la innovació segons UNE 166002 ha de seleccionar i gestionar la cartera de projectes.
 • Protecció i explotació dels resultats. Mesura, avaluació i millora del sistema de gestió de la innovació segons UNE 166002.