Curs auditoria interna ISO

Objectius del curs auditoria interna

El curs auditoria interna serveix per capacitar-se com auditor intern d’un sistema de gestió certificat. El curs segueix els requisits de la norma ISO 19011 i els seus objectius son:

 • Adquirir habilitats d’auditor intern per la millora continua del sistema de gestió certificat.
 • Executar l’auditoria interna segons els requisits de la norma ISO 9001, ISO 14001ISO 45001 o altres normes ISO.
 • Planificar, preparar i reunir evidències a l’auditoria interna a través de l’observació, entrevistes i mostreig de documents i registres.
 • Redactar els informes d’auditoria interna.
 • Avaluar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió a través de l’auditoria interna.

Mètode del curs auditoria interna ISO

Per fer el curs no és imprescindible tenir coneixements d’auditoria de sistemes de gestió ISO com ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

El curs auditoria interna de sistemes de gestió certificats es pot impartir “in company” o “on-line” o “mixte”. Formació bonificable.

Posi’s en contacte amb nosaltres per saber més sobre el curs per ser auditor intern ISO.

Curs auditoria interna de sistemes dirigit a:

El curs auditoria interna de sistemes està dirigit a directius i tècnics implicats a les auditories internes ISO:

 • Directius, comandaments intermedis o tècnics en general que vulguin convertir-se en auditors interns ISO.
 • Tècnics del Departament de Qualitat que estiguin implicats en el Sistema de Gestió certificat.

Programa del curs

El programa del curs auditoria ISO per sistemes integrats de gestió ISO 9001ISO 14001ISO 45001 i altres normes ISO és:

 • Generalitats de l’auditoria interna dels sistemes de gestió certificats
  Què és una auditoria interna? Normes a auditar. Objectius de l’auditoria interna.
 • Requisits a auditar a l’auditoria interna. Interpretació a l’auditoria dels requisits de la norma ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
 • Preparació i planificació de l’auditoria interna
  Programa de l’auditoria. Preparació de la documentació per l’auditoria ISO
 • Qualificació d’auditors interns ISO
  Competència i avaluació de les persones implicades a l’auditoria interna. Enfoc de l’auditoria interna (enfocada a processos; amb enfoc al client; de disseny i desenvolupament)
 • Desenvolupament de l’auditoria interna
  Les eines de l’auditor intern. Comportament de l’auditor intern. Recollida i verificació d’informació a l’auditoria interna.
  Redacció i classificació de no conformitats de l’auditoria interna.
  Elaboració de l’informe d’auditoria. Finalització de l’auditoria interna i seguiment.
 • Casos pràctics d’auditories internes
  Metodologia del cas, amb una dedicació de més del 60 % de les hores lectives del curs auditoria interna.