Software ISO 9001 amb Gesttic

Software ISO 9001 per un certificat útil i fàcil

La consultoria ISO 9001 fa servir la “metodologia Gesttic” com a Software ISO 9001 “sense papers”.  Aconseguim la ISO útil i àgil. Destaquem:

  • Context de l’organització. Disposem d’eines que ens ajuden i permeten recollir les necessitats i expectatives dels grups d’interès. Així facilitem el compliment del pla de màrqueting, inclòs el màrqueting digital.
  • Lideratge. Ens facilita la comunicació de la política de l’empresa tant a les parts interessades internes  a través dels diferents equips i canals de Teams, com a les parts interessades externes, a través del blog del sistema de gestió.
  • Planificació. Amb diferents aplicacions, registrem els riscos i oportunitats. A més, fem servir  plans i tasques de Planner per la planificació i gestió d’objectius com ara les accions per abordar riscos i oportunitats. Facilita la seva gestió i seguiment. Amb la metodologia Gesttic pot implicar, assignar i controlar les diferents accions dels Objectius.
  • Recolzament. Control i gestió de la documentació amb més facilitat per la comunicació dels canvis, política i altres comunicats. Per a això, fem servir eines de Microsoft 365 como SharePoint, OneNote, Planner y Teams. La documentació sota control i sense errors.
  • Operació. Amb els canals i equips podem gestionar els projectes de disseny amb més implicació del personal. Assegurem la seva implicació i èxit. A més, podem ajudar-lo amb el nostre campus de formació.
  • Avaluació del desempeny. Fem auditories internes amb més agilitat i eficàcia. Amb eines com Planner seguim i avaluem tant els indicadors dels processos KPI, plans de millora i objectius de millora.
  • Millora. Amb el gestor de tiquets seguim les no conformitats, accions correctives, accions de millora i oportunitats. El software ISO és una eina clau per la millora continua fent que el sistema de gestió sigui més eficaç i eficient .

Normes software ISO

Gesttic – Software certificació ISO 9001 de qualitat, està preparat per gestionar les normes més habituals com ara el certificat ISO 14001 de gestió ambiental,  certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral, IQNet SR10 de Responsabilitat Social o ISO 22000 o IFS de seguretat alimentaria.