Eficiència y gestión energética

RD 56/2016: Auditoria eficiència energètica

Reial Decret 56/2016 i l’Auditoria eficiència energètica

El Reial Decret 56/2016 és una oportunitat perquè requereix fer una auditoria eficiència energètica. Aquestes auditories energètiques han de ser una oportunitat per millorar la competitivitat de l’empresa. Si enfoquem el compliment del Reial Decret a mínims, no aprofitarem les avantatges que implica el Reial Decret 56/2016. De totes formes, tindrà un cost que no aprofitarà.

L’auditoria energètica cal plantejar-la com un punt d’inici cap a la millora de l’eficàcia i eficiència. És un bon inici d’sistema de gestió de l’eficiència energètica ISO 50001 i a l’obtenció de contractes d’estalvi garantits.

Cal tenir en compte que es tracta de la transposició de la Directiva 2012/27/UE pel que a Europa hi ha moltes empreses que aprofiten l’auditoria eficiència energètica per millorar l’eficàcia i eficiència energètica i per  tant seran empreses més competitives, desplaçant al mercat aquelles que no el vulguin aprofitar.

Requisits de l’auditoria eficiència energètica

Les auditories energètiques son eines que permeten conèixer la seva situació respecte a l’ús d’energia, tenint en compte el sector i empresa. L’auditoria eficiència energètica és una eina que impulsa mesures d’estalvi i eficiència energètica.

L’auditoria eficiència energètica segueix les següents directrius:

  • Es basen en dades operatives actualitzades. Implica dades mesurades i verificades de consum d’energia i de perfils de càrrega elèctrica, si escau.
  • Abarca un examen minuciós del perfil de consum d’energia dels edificis, d’una instal·lació o operació industrial o comercial, o d’un servei privat o públic, inclòs el transport dins de les instal·lacions o, flotes de vehicles.
  • Fonamentades en criteris de rendibilitat a l’anàlisi del cost del cicle de vida, amb la finalitat de tenir en compte l’estalvi a llarg termini, els valors residuals de les inversions a llarg termini i les taxes de descompte.
  • Proporcionada i suficientment representativa per que es pugui traçar una imatge fiable del rendiment energètic global, i es puguin determinar amb fiabilitat les oportunitats de millora més significativa.
  • Reflecteix els càlculs detallats i validats per les mesures proposades, facilitant així una informació clara sobre el potencial d’estalvi.

Estan obligats a fer l’auditoria eficiència energètica les empreses que ocupen com a mínim a 250 treballadors o un volum de negoci de més de 50 i balanç general de 43 milions d’euros.

Cal presentar cada 4 anys un Annex conforme hem tornat a fer l’auditoria energètica.

Informació sobre auditoria eficiència energètica