Certificado AENOR empresa saludable

Certificació Empresa saludable

Beneficis de la certificació Empresa Saludable

Els principals beneficis que aporta la certificació Empresa Saludable son:

 • Millorar la salut, benestar i seguretat dels treballadors de forma sostenible. La salud, la seguretat i el benestar dels treballadors tenen una importància fonamental pels propis treballadors i les seves famílies, però també per la productivitat, la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses i, per tant, per les economies dels països del món.
 • Reduir l’accidentalitat i les malalties de forma continua. Uns treballadors saludables son l’actiu més important de les organitzacions.
 • Sistematitzar els aspectes dels entorns de treball saludables (ambient físic i psicosocial, recursos de salud i participació de l’empresa a la comunitat), facilitant el compliment legal.
 • Millora l’avantatge competitiva de l’empresa en millorar la imatge de l’empresa, la motivació dels treballadors i facilitar el compliment de les exigències dels clients.
 • Permet la integració amb altres sistemes que compleixin normes com ara ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o certificació responsabilitat social.

Requisits de la certificació "Empresa Saludable"

El model de certificació Empresa Saludable desenvolupat per AENOR estableix els requisits d’un sistema de gestió per organitzacions compromeses amb els principis i recomanacions sobre empreses saludables i que vulguin protegir contínuament la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors i la sostenibilitat de l’ambient de treball.

La certificació Empresa Saludable estableix un sistema de gestió basat en la metodologia de millora continua o cicle de Deming (PDCA o PHVA).

L’organització cal que basi les seves actuacions en las iniciatives sobre ambients de treball saludables a:

 • Ètica empresarial amb l’aplicació d’unes bones pràctiques basades en els escenaris claus en els que es puguin prendre accions cap la millora del medi ambient de treball saludables:
  • 1.- Ambient físic (agents químics, físics, biològics, ergonòmics, etc.).
  • 2.- Ambient psicosocial (cultura institucional, estil de comandament i control, conciliació, assetjament, etc.).
  • 3.- Recursos de salud (inactivitat física, alimentació inadequada, consum de substancies nocives, salud mental, envelliment, etc.).
  • 4.- Participació de l’empresa a la comunitat (famílies dels treballadors, trasllat dels coneixements a la comunitat, aspectes ambientals, etc.).
 • Interès empresarial a partir d’assumir objectius de millora, així com dels requisits del sistema de gestió recollits a aquest model i qualsevol altre requisit que l’organització subscrigui o estableixi.
 • Obligació legal. Implica el compliment de les obligacions legals que apliquin a una organització.

A més dels principis generals de la certificació empresa saludable descrits, l’organització caldria que tingués en compte:

 • Comportament dels treballadors basat en valors fonamentals. Els programes d’entorns de treball saludables haurien d’estar integrats amb els objectius de l’organització.
 • Incloure als treballadors i els seus representants. Els treballadors afectats pels programes cal que participin de la seva planificació fins a la seva execució i avaluació.
 • Anàlisis d’esquerdes. És important avaluar la situació actual, després determinar què es desitja aconseguir i fer plans per salvar l’esquerda entre les dues situacions.
 • Aprendre d’altres. És important contar amb experts que han rebut capacitació especial sobre entorns de treball saludables.
 • Sostenibilitat. És important integrar les iniciatives ambientals de treball saludables en el pla estratègic de l’empresa.
 • Importància de la integració. La planificació estratègica cal que tingui en compte l’aspecte humà.