ISO 13009 Norma Qualitat platges

Beneficis ISO 13009 de qualitat platges

Dels beneficis associats a la norma ISO 13009 orientada a la qualitat platges, en destaquem:

  1. Millora l’activitat econòmica. Un servei de qualitat platges genera fidelitat del client i augmenta la demanda turística del destí i per tant el creixement econòmic.
  2. Millora l’experiència turística i la satisfacció dels usuaris. Una bona experiència implica augmentar la despesa del visitant ajudant a millorar el teixit econòmic i social local.
  3. Consistència i credibilitat en la gestió de la platja a partir del seu monitoratge i l’avaluació. Implica minimitzar el risc de contaminació, satisfent les expectatives dels usuaris aconseguint augmentar la salud i seguretat a la platja.
  4. Millora la gestió de la platja. La ISO 13009 aporta eines per la Direcció que assegurin el compliment de la legislació i reglamentació relacionada amb el litoral. Implica augmentar la qualitat dels serveis i oci a la platja.
  5. Millora la comprensió i la informació dels riscos de platja i qüestions (deure de prestació i atenció).
  6. Protecció ambiental de la platja i compromís de desenvolupament sostenible, proporcionant informació sobre la gestió ambiental a la platja.

ISO 13009 – Requisits qualitat platges

Els requisits de la norma ISO 13009 pretenen ajudar a prendre decisions sobre la gestió de les platges per un millor enfoc basat en la pràctica i qualitat platges.

La norma ISO 13009 sobre qualitat platges s’aplica a partir de la gestió de riscos i perills a la platja, identificant les mesures de control per ajudar a reduir la probabilitat de freqüència o impacte.

Dels requisits de la norma ISO 13009 sobre qualitat platges en destaquem:

  • Requisits generals i guia per la gestió de platges: Vinculació de funcionament de la platja amb la gestió dels riscos, la propietat i la legislació, planificació, comunicació amb les parts interessades, promoció de la platja, quadre d’indicadors així com la satisfacció del client i la compilació de retroalimentació.
  • Infraestructura: Responsabilitats i regulació, infraestructura i instal·lacions permanents i temporals així com l’accés a la platja.
  • Prestació del servei: Serveis d’Informació (senyalització, l’accés i la zonificació) i de seguretat de la platja. Neteja i retirada de residus a la platja així com serveis comercials.

La norma ISO 13009 sobre qualitat a platges és el referencial fet servir per obtenir la marca Q de qualitat turística.

Serveis de consultoria qualitat platges ISO 13009