Reavaluació OEA – Operador Econòmic Autoritzat

Reavaluació OEA

Una reavaluació OEA implica essencialment la posta a punt del certificat d’Operador Econòmic Autoritzat. Gràcies a la reavaluació OEA podrà passar en qualsevol moment una auditoria de tots els requisits OEA per part de la Duana, inclosos els registres que demostren el compliment de tots els requisits OEA durant la validesa del certificat.

Dels requisits que cal complir a una reavaluació OEA en destaquem:

 • Informació sobre la Companyia. L’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat – OEA requereix complir amb requisits vinculats amb la companyia, els socis i els procediments duaners.
 • Històric de compliment. Assegurar el compliment en matèria de duanes.
 • Sistemes Comptable i Logístic de l’Empresa. Provar l’existència d’uns sistemes de control adequats, establerts al sistema informàtic, tant en matèria financera com logística.
 • Solvència Financera. Anàlisi dels balanços i dels comptes anuals que demostren la solvència financera dels últims tres exercicis.
 • Requisits de seguretat física. Identificació dels riscos en matèria de seguretat física i el seu control de la cadena logística per la companyia.

Consultoria reavaluació OEA

Amb la reavaluació OEA estarà preparat per la reavaluació del seu certificat Operador Econòmic Autoritzat en qualsevol moment. Implica essencialment la posada a punt de:

 1. Qüestionari OEA. Una reavaluació OEA implica una actualització del qüestionari OEA i comunicació a la Duana dels canvis que hagin passat a l’empresa.

 2. Gestió de las irregularitats i incidències duaneres. Assegurem que a la reavaluació OEA es tramitin de forma eficient i eficaç les accions correctives i preventives necessàries per mantenir el sistema OEA

 3. Gestió de Recursos Humans i Formació OEA. La gestió de RRHH i formació OEA a tot el personal de l’empresa. A la reavaluació OEA tenim en compte:

  • Formació en seguretat de la cadena de custodia i de requisits OEA.
  • Pla de formació previst
  • Procediment de contractació del personal, tant de llocs sensibles, no sensibles i de contractació temporal. Implica el compromís de confidencialitat i implantació de mesures de seguretat.
 4. Actualització de la documentació. Actualització de la documentació i registres vinculats amb el sistema OEA.
 5. Posada en marxa i optimització de les eines. A la reavaluació OEA, es tracta sobre:
  • Identificació de riscos (segons ISO 31000), amb l’objecte d’implantar un pla d’acció que ajuda a minimitzar els riscos de la seva empresa.
  • Anàlisi de la situació financera i ratis financers, d’acord amb el pla de negoci.
  • Pla de continuïtat del negoci (segons ISO 22301) valorant la seva actualització.
  • Seguretat de la cadena de subministre (segons ISO 28000), centrada en la Seguretat a les instal·lacions i oficines.
  • Seguretat informàtica d’acord amb ISO 27001. Té en compte tant el hardware, software, accés i seguretat a la xarxa, seguretat dels servidors, política de còies de seguretat i pla de contingències informàtiques.
 6. Assistència a auditories de reavaluació OEA per part de la Duana.

Consultoria OEA

Altra consultoria OEA amb la que podem ajudar-li és:

 • Certificat OEA per aconseguir el certificat d’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Auditoria OEA del seu sistema de gestió, amb l’objecte d’assegurar el compliment de tots els requisits OEA així com l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió OEA.
 • Formació OEA tant per operaris, directius i responsables
 • Outsourcing estratègic per integrar la ISO 9001 amb els requisits OEA.