coste de la certificación ISO

Cost de la certificació ISO

Molta gent es pregunta quin és el cost de la certificació ISO per valorar fins a quin punt és rendible adquirir un. La veritat és que el preu d’una certificació ISO dependrà de nombrosos factors. Principalment de la situació en què es trobi l’empresa en el moment de certificar-la. Els criteris que es fan servir per establir el preu es prenen al voltant d’unes permutes que avaluen de quins factors dependrà la certificació i un càlcul de la suma total del cost d’aquests factors.

Què afecta el cost de la certificació ISO?

Els factors que afecten el cost de la certificació ISO tindran més pes depenent de:

 • la complexitat i naturalesa de les seves activitats.
 • com es regulen les seves activitats.
 • el nombre d’empleats.
 • el nombre d’ubicacions a certificar.
 • la infraestructura existent / ambient de treball / cultura.
 • els riscos o restriccions, els requisits especials.
 • norma a auditar (ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral, IQNet SR10 de responsabilitat social, ISO 22000 o IFS de seguretat alimentària, OEA o operador econòmic autoritzat, ISO 19600 de Corporate Compliance, etc .).

Un altre factor molt important és saber què volem amb la ISO. Els dos extrems són complir un tràmit i tenir una eina que ajudi a guanyar diners integrant la certificació ISO a l’estratègia i el pla de negoci.

Càlcul del cost de la certificació ISO

Per al càlcul del cost de la certificació, ha de tenir en compte:

 1. Ajuda d’un consultor i en quina mesura. Sol·licitar-nos pressupost sense compromís dels nostres serveis de certificat ISO per la norma ISO que necessiti. El consultor més econòmic és aquell que aporta més valor, no el que costa menys diners.
 2. Costos aplicables relacionats amb el certificat ISO (inspecció, capacitació, calibratge, compra de normes … etc).
 3. Hores de treball de l’empleat. En calcular el cost de la certificació ISO ha de tenir en compte la dedicació del Responsable del Sistema, Directius i staff tècnic. Contractant un servei de consultoria ISO “claus en mà” a EmasConsultors, aquest cost pot ser mínim, sense perdre eficàcia ni eficiència.
 4. Costos de certificació. El cost depèn del nombre de jornades i el cost de la jornada de certificació. El nombre de jornades està determinat per la International Accreditation Forum (IAF) segons els documents per a la durada de les auditories.