Codi Duaner i Operador Econòmic Autoritzat

Certificats d’Operador Econòmic Autoritzat al nou Codi Duaner

El Codi Duaner de la Unió sols estableix dos modalitats de certificat d’Operador Econòmic Autoritzat acumulables:

  • Operador econòmic autoritzat a l’àmbit de la “simplificació duanera”. Permet beneficiar-se de determinats procediments simplificats en virtut de la legislació duanera.
  • Operador econòmic autoritzat a l’àmbit de la “seguretat i protecció”. Concedirà al seu titular facilitats en matèria de seguretat i protecció.

Les dues acreditacions es podran tenir simultàniament per un operador econòmic. Son acumulables però independents. Suposa que en el cas que es suspengui o revoqui una d’elles no és necessari fer res per mantenir els drets de la contrària.

Normativa / Doctrina

Criteris de concessió de l’estatut d’Operador Econòmic Autoritzat en el Codi Duaner

El codi duaner de la Unió inclou un nou criteri: Acreditar un adequat nivell de seguretat i protecció. Per tant a partir del 1 de maig de 2016 els criteris per la concessió de l’estatut d’operador econòmic autoritzat seran els següents:

  1. inexistència d’infraccions greus o reiterades de la legislació duanera i de la normativa fiscal, en particular que no hi hagi estat condemnada per un delicte greu en relació amb l’activitat econòmica del sol·licitant;
  2. demostració, pel sol·licitant, d’un elevat nivell de control de les seves operacions i del flux de mercaderies, a través d’un sistema de gestió dels registres comercials i, si procedeix dels registres de transport, que permet la correcta realització dels controls duaners;
  3. solvència financera. Es considerarà acreditada quan el sol·licitant tingui un bon nivell financer que li permeti complir els seus compromisos, tenint en compte les característiques del tipus d’activitat de que es tracti;
  4. un nivell adequat de competència o de qualificacions professionals directament relacionades amb l’activitat que l’exerceixi (sols per l’Operador Econòmic Autoritzat de simplificacions duaneres);
  5. nivells de seguretat i protecció adequats, els quals es consideraran satisfets quan el sol·licitant demostri que manté les mesures adequades per garantir la seguretat i la protecció de la cadena de subministre internacional, inclòs als àmbits de la integritat física i els controls d’accés, els processos  logístics i el tractament de determinats tipus de mercaderies, el personal i la identificació dels socis comercials. Serveix el compliment dels requisits ISO 28000 (Sols per l’OEA de seguretat)

Normativa / Doctrina

Certificats OEA anteriors al nou Codi Duaner

A partir del 1 de maig del 2016 amb la plena entrada en vigor del nou Codi Duaner de la Unió no perdrà el certificat OEA obtingut anteriorment. Els certificats OEA emesos des de l’any 2008 fins el 30 d’abril del 2016 seguiran sent vàlids com a OEA a partir del 1 de maig del 2016, fins que la Duana els vagi a Re-avaluar.

Normativa/Doctrina

  • Articles 250 i 251 del Reglament Delegat (UE) 2016/341 pel que es completa el Reglament (UE) 952/2013 pel que fa a les normes transitòries per determinades disposicions del Codi Duaner de la Unió mentre no estan operatius els sistemes electrònics pertinents i pel que es modifica el Reglament Delegat (UE) 2015/2446.