Auditoria OSHAS 18001 interna

Valor afegit de la nostra Auditoria OSHAS

Una auditoria OSHAS 18001, feta per EmasConsultors, aporta el següent valor diferencial:

 • L’auditoria OSHAS 18001 o ISO 45001 és una eina de gestió eficaç en detectar les observacions i oportunitats de millora de l’organització. L’auditoria interna serà la base de la millora continua en relació amb les condicions de treball, la qualitat i la productivitat.
 • Una auditoria que analitza com funciona el sistema de gestió de la seguretat laboral a partir de:
  • Comprovar com s’ha fet l’avaluació dels riscos, així com analitzar i verificar els seus resultats.
  • A l’auditoria es comprova que les activitats preventives s’ajusten a allò que requereix la normativa de Seguretat i Salut en el Treball.
  • Analitzar que els procediments i recursos dedicats son els adequats per fer les activitats preventives.
 • Auditoria ISO enfocada a la millora continua, trobant solucions i oportunitats de millora tant de l’activitat preventiva com de la gestió en general.

Per què escollir-nos per l’auditoria OSHAS 18001?

Ha d’escollir EmasConsultors per fer l’auditoria OSHAS 18001 perquè li aportem:

 • Auditories sènior. Les nostres auditories, amb auditors amb més de 15 anys d’experiència , garanteixen l’èxit d’una auditoria interna OSHAS 18001 amb un auditor independent.
 • Una auditoria OSHAS 18001 objectiva i sistemàtica. Els seus resultats es basen en una anàlisi detallat, ordenat i planificat que permeten un grau de fiabilitat molt elevada.
 • Auditoria interna OSHAS 18001 integrada amb altres normes. Sabem fer l’auditoria OSHAS 18001 de forma integrada amb l’auditoria ISO 9001 i/o auditoria ISO 14001 . Amb menys temps podrà auditar totes les normes.

Serveis de consultoria estratègica en sistemes de gestió

A més del servei d’auditoria OSHAS 18001, destaquem els següents serveis de Consultoria ISO:

 • Consultoria certificat OSHAS 18001 per implantar i aconseguir la certificació ISO 45001que ajuda a vendre més.
 • Formació en seguretat adaptada a les seves necessitats”In Company”, “On line” o “Mixta”. Formació bonificada per la Fundación Tripartita.
 • Outsourcing ISO. Estalviï diners externalitzant les tasques de Responsable del Sistema Integrat de Gestió.

Què ha de considerar l’auditoria OSHAS?

L’auditoria OSHAS 18001 és un instrument de mesura que permet elaborar el DAFO de les condicions de treball (punts forts i punts dèbils). Per això, els seus resultats serveixen d’orientació i guia pel programa de seguretat i salut laboral, per millorar la seva efectivitat. A l’auditoria interna, cal tenir en compte:

 • Planificació de l’auditoria, de forma que tots els processos i requisits de la norma ISO 45001 siguin auditades com a mínim un cop a l’any. Es pot augmentar la freqüència de l’auditoria interna en els processos clau o ens els processos on abans s’hagin detectat incidències.
 • Elecció de l’equip auditor. L’empresa cal que defineixi en el seu procediment d’auditoria, el perfil i capacitació que cal que tingui per fer l’auditoria. Cal que permeti fer l’auditoria amb un equip d’auditoria extern.
 • Documentació de l’auditoria interna, d’acord amb el procediment d’auditoria. És interessant que es faci servir un check-list i formats per la redacció de l’informe d’auditoria.
 • Auditoria interna objectiva. El seu resultat es basa en las “evidències objectives”, a través de les quals l’auditor avala les seves conclusions, no podent baser-se mai en apreciacions subjectives ni suposicions.
 • Accions correctives de l’auditoria. A partir de les no conformitats o incompliments detectats, és necessari prendre accions correctives para eliminar les causes que han generat les no conformitats detectades.