Auditoria OSHAS 18001 interna

1. Valor afegit de la nostra Auditoria OSHAS

Una auditoria OSHAS 18001, feta per EmasConsultors, aporta el següent valor diferencial:

xx
 • L’auditoria OSHAS 18001 és una eina de gestió eficaç en detectar les observacions i oportunitats de millora de l’organització. L’auditoria interna OSHAS 18001 serà la base de la millora continua en relació amb les condicions de treball, la qualitat i la productivitat.
 • Una auditoria OSHAS 18001 analitza com funciona el sistema a partir de:
  • Comprovar a l’auditoria interna OSHAS 18001 com s’ha fet l’avaluació dels riscos, així com analitzar i verificar els seus resultats.
  • A l’auditoria interna OSHAS 18001 es comprova que les activitats preventives s’ajusten a allò que requereix la normativa de Seguretat i Salut en el Treball.
  • Analitzar que els procediments i recursos dedicats son els adequats per fer les activitats preventives.
 • Auditoria OSHAS 18001 enfocada a la millora continua, trobant solucions i oportunitats de millora tant de l’activitat preventiva com de la gestió en general.
2. Per què escollir-nos per l’auditoria OSHAS 18001?

Ha d’escollir EmasConsultors per fer l’auditoria OSHAS 18001 perquè li aportem:

xxx
 • Auditories sènior. Les nostres auditories, amb auditors amb més de 15 anys d’experiència , garanteixen l’èxit d’una auditoria interna OSHAS 18001 amb un auditor independent.
 • Una auditoria OSHAS 18001 objectiva i sistemàtica. Els seus resultats es basen en una anàlisi detallat, ordenat i planificat que permeten un grau de fiabilitat molt elevada.
 • Auditoria interna OSHAS 18001 integrada amb altres normes. Sabem fer l’auditoria OSHAS 18001 de forma integrada amb l’auditoria ISO 9001 i/o auditoria ISO 14001 . Amb menys temps podrà auditar totes les normes.
3. Altres serveis de Consultoria OSHAS 18001

A més del servei d’auditoria OSHAS 18001, destaquem els següents serveis de Consultoria ISO:

xxx
 • Consultoria certificat OSHAS 18001 per implantar i aconseguir la certificació OSHAS 18001 que ajuda a vendre més.
 • Formació en seguretat adaptada a les seves necessitats”In Company”, “On line” o “Mixta”. Formació bonificada per la Fundación Tripartita.
 • Outsourcing OSHAS 18001. Estalviï diners externalitzant les tasques de Responsable del Sistema OSHAS 18001.
 • De la ISO al Pla Estratègic. Converteixi el seu certificat OSHAS 18001 en el Pla Estratègic i/o Pla de Negoci.
4. Què ha de considerar l’auditoria OSHAS?

L’auditoria OSHAS 18001 és un instrument de mesura que permet elaborar el DAFO de les condicions de treball (punts forts i punts dèbils). Per això, els seus resultats serveixen d’orientació i guia pel programa de seguretat i salut laboral, per millorar la seva efectivitat. A l’auditoria interna OSHAS 18001, cal tenir en compte:

 • Planificació de l’auditoria OSHAS 18001, de forma que tots els processos i requisits de la norma OSHAS 18001 siguin auditades com a mínim un cop a l’any. Es pot augmentar la freqüència de l’auditoria interna OSHAS 18001 en els processos clau o ens els processos on abans s’hagin detectat incidències.
 • Elecció de l’equip auditor. L’empresa cal que defineixi en el seu procediment d’auditoria, el perfil i capacitació que cal que tingui per fer l’auditoria OSHAS 18001. Cal que permeti fer l’auditoria amb un equip d’auditoria extern.
 • Documentació de l’auditoria interna OSHAS 18001, d’acord amb el procediment d’auditoria. És interessant que es faci servir un check-list i formats per la redacció de l’informe d’auditoria.
 • Auditoria interna OSHAS 18001 objectiva. El seu resultat es basa en las “evidències objectives”, a través de les quals l’auditor avala les seves conclusions, no podent baser-se mai en apreciacions subjectives ni suposicions.
 • Accions correctives de l’auditoria OSHAS. A partir de les no conformitats o incompliments detectats, és necessari prendre accions correctives para eliminar les causes que han generat les no conformitats detectades.