Certificar ISO 45001 i passos a seguir

Com aconseguir certificar amb ISO 45001?​

Però, quins són els passos fonamentals que han de donar les empreses per a aconseguir certificar amb èxit els seus SGSST amb la Norma ISO 45001? Són quatre i a continuació expliquem cadascun d’ells.

Pas 1. Anàlisi prèvia

Totes les empreses que ja tenen un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball (SGSST) implantat d’acoprd amb la la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aconseguir el certificat ISO 45001 els suposa fer una anàlisi detallada de tots els procediments emprats en la gestió preventiva. Serveix per verificar que compleixen els requisits de la norma ISO 45001. En el cas que alguns dels requisits no es compleixin, s’hauran d’adaptar els procediments del seu sistema de gestió per a complir-los.

Els requisits de la norma ISO 45001 es poden integrar en un sistema de qualitat certificat ISO 9001 i de gestió ambiental amb certificat ISO 14001.

Pas 2. Implantació requisits ISO 45001

Una vegada adaptat el Sistema de Gestió als requisits de la norma ISO 45001, es començarà amb la implantació dels nous procediments. Perquè la implantació sigui efectiva, cal informar i formar als empleats amb responsabilitats en els nous procediments, Així els coneixen i apliquen coprrectament.

Pas 3. Auditoria interna

Després de la implantació dels nous procediments del SGSST, després d’un període de temps (es recomana un període mínim de tres mesos) de funcionament d’aquests, es realitzarà una auditoria interna. Permet tenir evidències del seu compliment. Aquesta auditoria interna serveix per preparar l’auditoria de certificació, establint i implantat les accions correctores requerides per al tancament de les no conformitats detectades.

Pas 4. Certificació ISO 45001

Es tracta de fer l’auditoria ISO 45001 per part de la certificadora ISO. A l’auditoria es verifica el compliment de tots els requisits de la norma ISO 45001 i l’eficàcia de la seva implantació.

El certificat del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb la Norma ISO 45001 té una validesa de tres anys. Cal fer auditories anuals de seguiment per a la seva renovació una vegada acabat aquest termini.